Hội Đồng Đại Diện

Hội Đồng Chấp Hành

Chủ Tịch
Võ Nguyễn Duy Khôi

Phó Chủ Tịch Nội Vụ
Phan Văn Chính

Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ
Nguyễn Kim Bình

Phó Chủ Tịch Đặc Trách Khu Vực Los Angeles
Erlinda Tomboc Dương 

Phó Chủ Tịch Đặc Trách Khu Vực San Diego
Tami Lê Murillo

Thủ Quỹ
Trần Châu Hạnh 

Phụ Tá Chủ Tịch
Trần Minh Nguyên

Phụ Tá Thủ Quỹ
Hưng Ninh

Phụ Tá Thư Ký
Hồ Tuấn

Ủy Viên Văn Hóa Xã Hội
Vũ Mạnh Đôn

Hội Đồng Giám Sát

Chủ Tịch
Nguyễn Văn Hòa

Phó Chủ Tịch
Lê Tự Hà

Thư Ký
Nguyễn Văn Long

Ủy Viên
Mai Văn Tửu

Ủy Viên
Nguyễn Hữu Cúc

Hội Đồng Cố Vấn

Chủ Tịch
Lê Ngọc Diệp

Phó Chủ Tịch
Ngô Doãn Tiên

Ủy Viên
Lương Văn Tín

Sharing is caring!